2020. julius 9., Lukrécia

Gazdag nemzetiségi programok az iskolában

VIDEÓKKAL

„Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő…” Ezen, Szent István király intelmei Imre herceghez gondolatok jegyében zajlottak idén tavasszal  a sváb és cigány nemzetiségi programok a nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskolában. Diénes Melinda, Rupa Éva (jobbra) és Szautner Antalné (balra) gondolatai a sokszínű, gazdag programról.

Első magyar királyunk intelmei örökérvényűek, sőt mai világunkban még nagyobb érvényességgel bírnak. A nyelvtudás nemcsak egy idegen nyelv ismeretét jelenti, hanem egy másik nép kultúrájának, hagyományainak az ismeretét, szélesebb látókör kialakulását, életterünk és lehetőségeink kitágulását és, amit iskolánk nagyon fontosnak tart, a tolerancia, a kisebbség és a másság megismerése iránti igény kialakítását és annak elfogadását a többséget képviselő felnövekvő nemzedékben – fejti ki gondolatait Dienes Melinda tanárnő, aki a német nemzetiségi programok felelőse az iskolában.

Szautner Erika igazgatónő megerősíti mindezt, hiszen ahogy fogalmaz, az iskolába sokféle családi háttérből érkeznek tanulók:

A meg nem értés, a konfliktusok forrása sokszor a különböző népcsoportok szokásainak, történelmének, életvitelének nem megfelelő ismerete. Rendezvényünk célja a cigányság történelmi múltjának, népszokásainak, életének, értékeinek bemutatása. Ezzel szeretnénk elérni, hogy tanulóink megértővé és elfogadóvá váljanak társaikkal szemben, hogy előítéletektől mentesen tudjanak egymás mellett élni. Szeretnénk a roma szülőket is közelebb hozni az iskolához. A közös programok jó alkalmat biztosítanak egymás megismerésére.  Szeretnénk megmutatni iskolánk mindennapi életét, lehetőséget adva egy közvetlenebb tanár–szülő kapcsolat kiépítésére. Az iskola termében berendezett kiállításra nagyon kíváncsiak a tanulók. Ebben a kiállító teremben délelőtt népismereti foglalkozásokon vesznek részt az osztályok, délután pedig mindenki kedve és érdeklődése szerint különböző foglalkozásokon tevékenykedhet; ezek közös dal- és tánctanulás, kézműves foglakozás keretében ékszer- és seprűkészítés, festés. A projekt zárásaként a tanulók egy vetélkedőn mutathatják meg a héten tanultakat. A Flare Beás zenekar záró koncertjével búcsúzik a program – mondja el az intézményvezető.

Diénes Melinda (jobbra) Herbert Bauer falkenbergi polgármesterrel egyeztet a nyári táborról (2012)

Diénes Melinda Nagyvázsony és a környék sokszínű falusi világáról is beszél, amikor a német kultúra ápolását hangsúlyozza:

–  Olyan faluban élünk és oktatunk-nevelünk, mely saját maga, de még inkább társközségei (Barnag, Pula, Vöröstó) gazdag német nemzetiségi hagyományokkal rendelkeznek.  A második világháborút megelőző időszakban, ezekben a falvakban még jelentős német ajkú lakosság élt, akik a 18. századtól, betelepítésüktől fogva őrizték és ápolták kultúrájukat, a mindennapjaikat megszínező hagyományaikat és sajátos nyelvjárásukat. Az 1945 utáni gazdasági átalakulás a nemzetiségi családokban, közösségekben nagymértékű „nyelvvesztéshez” vezetett, a tájnyelv ismerete visszaszorult, elhalványultak hagyományaik, feledésbe merült őseik nyelve és származása. Mindezek tudatában felelősséggel vállaljuk fel iskolánkban a német nemzetiségi nyelvoktatást és nevelést, kisebbségi önkormányzataink lelkes, önzetlen anyagi és erkölcsi segítségét élvezve – fogalmaz a tanárnő. A nyelvoktatás és a népismeret oktatása összefonódik tanórán belül és az azon kívül szervezett programjainkban. A népismereti órákon közvetített tartalmakon keresztül elmélyíthetik a gyerekek német nyelvtudásukat, míg a német nyelv és irodalom órákon a német nemzetiség nyelvével, az anyaország kultúrájával, történelmével, földrajzával ismerkedhetnek meg. Az évente megrendezett nemzetiségi nap projektje is ezt a célt szolgálja: nyelvet és népismereti tartalmakat közvetíteni, elmélyíteni, játszva összekovácsolódni, egymásra figyelni, egymást erősíteni a csapatmunkában – folytatja Diénes Melinda, aki német nyelv mellett történelmet is tanít Nagyvázsonyban.

Roma Hét gazdag programja (plakát)

Rupa Éva: a program két út közt a híd

A nagyvázsonyi cigány önkormányzat elnöke, Rupa Éva szintén nagy hangsúlyt fektet a különböző, de egymás mellett élő kultúrák kapcsolatára:

Mivel Magyarországon a cigányok alkotják az ország legnagyobb hivatalosan elismert nemzetiségi csoportját, az ország minden területén laknak cigány emberek, ez  Nagyvázsonyban sincsen  másként. Ahhoz, hogy egy országban élő társadalom békésen élhessen együtt  egymás mellett, elengedhetetlennek  tartom azt, hogy ne ismerjük  egymás kultúráját, hagyományait. A népismeret egy lépéssel  közelebb hozza az embereket egymáshoz. Elő segítik a szokásbéli és kultúrából adandó másság elfogadását. Egy népcsoport  életvitelének, szokásainak, megismerése két út közt a híd. Ezért tartom nagy lehetőségnek ezt az egyhetes programot, ahol lehetőségünk nyílik második alkalommal a cigány kultúra  bemutatása. A délelőtti órákban tartott népismereti órák, a kiállítás megtekintése és a délutáni programok biztosítják a jó hangulatot minden érdeklődő számára. Ezúton szeretne a Nagyvázsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat köszönetet mondani a helyi iskola vezetőjének, hogy helyet adott a programnak, és a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület elnök asszonyának, Kandikó Ritának – fogalmaz a roma közösség vezetője.

A nagyvázsonyi iskolások az utóbbi években gyakran mennek sváb versenyekre, találkozókra. Fontos a nyelvi sikerélmény

Német programok: a pünkösdi királyválasztás köré szerveződnek az események

Az idei év nemzetiségi napjának témája rendhagyó volt: „Pünkösdi királyválasztás a nagyvázsonyi iskolában”.  A rendezvényt pünkösdi témájú népismereti órák előzték meg, amelyek felkészítették a gyerekeket a játékos pünkösdi nyelvi feladatokkal való vetélkedőre. Ezt követően lányok és fiúk külön feladatokkal készültek a pünkösdi királyválasztásra: a fiúk osztályonként küzdöttek ügyességi feladatok keretében a pünkösdi király címért, a lányok egy része az udvaron pünkösdi koronát és kosarakat készített zöld ágakból és virágokból, másik része pedig sütemény készítésével szorgoskodott, amelyek a kosarakban kerültek felkínálásra – meséli el Diénes tanárnő az idei program arculatát. –  A rendezvényt a pünkösdi koronázás, egy sváb konyha – közös ebéddel – és táncház zárta. Az elmúlt évek nemzetiségi napjai is színes programokkal gazdagították iskolánk életét: interaktív és internetes nyelvi játékok, dokumentumfilmek a kitelepítésekről, a nemzetiség tárgyi és szellemi kultúráját bemutató népviseleti és népi munkaeszközök kiállítása. Gyerekeink nyelvtudását mélyítik, látókörüket szélesítik a városlődi vers- és prózamondó versenyeken, a veszprémi meseszínpad- vetélkedőn és az ugodi drámafesztiválon, a megyei és kistérségi német szép kiejtési és a tanulmányi versenyeken való részvételünk. Iskolánk nemzetiségi jellegét erősítik az iskolai ünnepségeken megszólaló német nyelvű versek, énekek, mondókák.

Iskolánk német nemzetiségi profilját erősítendő jó kapcsolatokat ápolunk falvaink kisebbségi önkormányzataival, a Deutsches Haus veszprémi képviseletével, a német nemzetiségi iskolák veszprémi és országos egyesületével. Nagyvázsony németországi testvérfalujával is felvette iskolánk a kapcsolatot. Falkenberg örömmel adott helyet a múlt nyáron a nyelvi táborunknak, az idén visszavárjuk őket. Történelmet és német nyelvtanulást ötvözünk az egynapos nyelvi kirándulásokon. Iskolánk a múlt évben Bécs városába, a következő tanévben pedig Grácba szervez egynapos nyelvi kirándulást. A német nyelvtanulásban legjobb eredményt elérő gyerekeink számára pedig a német nemzetiségi iskolák egyesülete révén lehetőség nyílik minden évben egy ausztriai nyelvi kirándulásra. Így jutottak el gyerekeink Burgenlandba, azaz az ausztriai Őrvidékre és Grácba. A nemzetiségi oktatás programjának felvállalása révén a tanulás, a nyelvtanulás, a szellemi gazdagodás lehetőségeinek színes palettája tárul elénk. Mindent megteszünk, hogy éljünk vele – zárja gondolatait Diénes Melinda.

Összefogásban rejlenek az eredmények

Szautner Antalné igazgatónő az összefogásra helyezi a hangsúlyt, hiszen a programokhoz források és együttműködők szükségesek.

A roma-hét programját a nagyvázsonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen valósítjuk meg. Legfőbb támogatóink a Fekete Sereg lelkes fiataljai. A programot a tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület „Értékőr” TÁMOP-os pályázatán nyert forrásból finanszírozzuk. A gyerekek nagyon érdeklődők, kíváncsian kérdeznek a kiállítási anyag megtekintése közben. A roma tanulók pedig láthatóan minden nap őszintébben merik vállalni cigányságukat. Jó látni, hogy a gyerekek – hovatartozástól függetlenül – egymást segítve, előítéleteiket levetkőzve tudnak együttműködni, tevékenykedni, miközben sok mindent megtanulnak és megtapasztalnak egymásról – zárja gondolatait az igazgatónő.

NVMA-összeállítás 

(forrás: Diénes Melinda, Rupa Éva, Szautner Antalné írásos gondolatai) 

Videó: Roma Hét, 1. nap összefoglalója

Címkék: , , , , , , , ,

Hozzászólás nem engedélyezett.